Johanna Hellström
Johanna Hellström, upphandlingschef

Upphandlingschefen skriver själv efter lyckade workshopen

Efter en första lyckad workshop för Upphandlingsenheten med företagare från Alingsås – planeras det redan för fler i samarbete med Alingsås Business Center. I månadens nyhetsbrev skriver upphandlingschef Johanna Hellström själv om något av det viktigaste från träffen.

Under en förmiddag i november samlades ett femtontal företagare tillsammans med kommunens upphandlingsenhet för att i form av en workshop prata om upphandling. Syftet var att påbörja en dialog med näringslivet och lyssna av företagarnas erfarenheter av offentliga upphandlingar och sprida kunskap om vad man som företagare kan tänka på inför en upphandling och hur man kan förbereda sig. 

Det som skiljer det offentligas inköp från det privata är att vi inom det offentliga finansierar våra köp med skattebetalarnas pengar och därmed har ett ansvar att säkerställa att marknader konkurrensutsätts så långt som möjligt. Detta tar sin utgångspunkt i EU, vars ena syfte är att förverkliga den inre marknaden och främja fri rörlighet inom unionen. Genom att konkurrensutsätta marknader hindras korruption och vi som upphandlande myndigheter har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och göra goda affärer. För att finna den goda affären behöver vi ha en god kännedom om de olika marknaderna och där blir kontakten med näringslivet oerhört viktig.

En stor del av workshopen gick till att diskutera olika frågeställningar i grupper och vi från upphandlingsenheten fick tillfälle att bemöta frågor och synpunkter. Mycket handlade om hur vi kan göra det enklare för er företagare att lämna anbud, var man hittar våra upphandlingar och hur vårt upphandlingsarbete ser ut. Tillsammans diskuterades vad vi i kommunen ska tänka på och genomgående konstaterades att det är viktigt med tydlighet och enkelhet generellet sett vad gäller upphandlingsunderlagen. 

Vi fick bra respons från gruppen och jag tror att de flesta var nöjda med dagen. Från upphandlingsenheten upplevde vi att vi hade en bra dialog och vi fick med oss viktiga synpunkter från företagarna. 

Vår ambition är att ha en bra dialog med näringslivet för att få en god kontakt och marknadskännedom. Vi vill också vara en attraktiv beställare som företagen vill och kan göra affärer med. Att förenkla upphandlingsunderlagen så långt det går, att se över möjligheten att dela upp en upphandling i olika delar är åtgärder vi kan vidta för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.

Vi hoppas på och ser fram emot många dialoger mer er företagare framöver! 

Johanna Hellström, upphandlingschef