​Hur påverkar PISA-resultatet Alingsås?

Idag, den 6 december, presenterades ett positivt trendbrott för Sverige i den internationella PISA-undersökningen. Resultaten i alla ämnen som PISA (Programme for International Student Assessment) mäter har gått upp. Och nu ligger svenska elever över OECD-genomsnittet.

Skolan är ett ämne som berör och som vanligt kommer PISA att vara i fokus både i media och i de politiska diskussionerna. PISA-underökningen har fått stort genomslag och medfört en grundläggande förändring av skolan i många länder. Men vad mäter egentligen PISA?

– PISA mäter 15-åriga elevers kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning och mäter i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 15-åriga elever är rustade för att möta framtiden, säger Anneli Schwartz, chef för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

PISA undersöker och presenterar resultat på systemnivå. Med detta menas att resultat jämförs mellan länder, skoltyper och grupper av elever, t.ex. mellan elever med olika bakgrund, inom ett land. Resultaten är alltså inte jämförbara mellan enskilda elever och mellan enskilda skolor.

Hur kommer gymnasieskolan i Alingsås att använda denna uppmärksammade undersökning och dess resultat?

– Jag tror det är viktigt att inte se PISA som ”sanningen om skolan”, utan som en av många källor till information och reflektion över skola och samhälle. PISA kan bidra till att vi kan upptäcka vårt eget skolsystems starka och svaga sidor, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola. PISA är också en del i arbetsprocessen som gör kvalitet och likvärdighet synlig, säger Ulf Carmesund (S), ordförande i utbildningsnämnden i Alingsås.

Även Schwartz menar att det är vanskligt att tillskriva en enskild mätning alltför stor betydelse och att se PISA som ett kvalitetsmått på svensk skola:

– Det som också är värt att uppmärksamma med PISA-undersökningen är att den inte förhåller sig till ländernas läroplaner, varken när det gäller skolans mål, värdegrund eller kursplaner för enskilda ämnen. Ändå tenderar PISA-resultatet att presenteras som ett samlat mått på den svenska skolans kvalitet. Och kvaliteten möter vi upp med skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbetet, som innebär att skolan följer upp verksamheten och måluppfyllelsen kontinuerligt, avslutar Anneli Schwartz.